Соодветни упатства и обрасци, со цел да се олеснии поендостави применливоста на Законот и подзаконските акти може да ги најдете тука. Пополнетите обрасци со попратна документација наведена во упатствата се доставуваат во Заедницата во писмена форма, лично или преку пошта. За подетални информации обратете се на контакт телефоните.

Барања за Заедницата на заштитни друштва ЗАПОВИМ - Скопје

Документи
Барање за прием во членство
Барање за потврда во заштитно друштво
Барање за потврда за вработени инвалидни лица
Преглед на податоци за друштвото

може електронски да се потполни и да се печати           

Барање за Комисијата при Министерство за труд и социјална политика

Документи Упатства Правилници
Барање за Наод и мислење Упатство
Правилник за составот на Комисијата и начинот на донесување на Наод и мислење

може електронски да се потполни и да се печати           

Барање за средства од Посебниот фонд

Документи Упатства Правилници
Барање по основ вработување на инвалидни лица во заштитно друштво Упатство Правилник за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд
Барање по основ вработување на инвалидни лица за инвалидно лице кое самостојно врши дејност како трговец поединец
Барање по основ вработување на инвалидни лица за правно лице кое не е заштитно друштво
Барање по основ адаптација на работно место за заштитно друштво
Барање по основ адаптација на работно место за инвалидно лице кое самостојно врши дејност како трговец поединец
Барање по основ адаптација на работно место за правно лице кое не е заштитно друштво
Барање по основ набавка на опрема за заштитно друштво
Барање по основ набавка на опрема за инвалидно лице кое самостојно врши дејност како трговец поединец
Барање за работно оспособување на невработени инвалидни лица Упатство Правилник за работно оспособување на инвалидно лице
Барање за работно оспособување на вработени инвалидни лица

само за преглед           

ЗАПОВИМ го задржува правото да ги менува приложените документи за користење без претходна најава